Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων στις 11 Μαρτίου

Ποσό ενός δισ. ευρώ θα επιχειρήσει να αντλήσει το Δημόσιο
          
Έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, για την άντληση ποσού 1 δισ. ευρώ, λήξεως 12 Ιουνίου 2015, θα εκδώσει το Δημόσιο την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι...
η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μμ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Από newsbeast