Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Δεσμεύονται για τις... δεσμεύσεις

Η αύξηση του κατώτατου μισθού σταδιακά στα 751 ευρώ είναι προ των πυλών... Το ζήτημα αυτό ήταν μια από τις πιο «ηχηρές» δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αναμένεται να κάνει πράξη.

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση οσονούπω αναμένεται να νομοθετήσει την κατάργηση με νόμο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6/28-2-2012, με την οποία μειώθηκαν ο κατώτερος μισθός κατά 22% και 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών, από 751 ευρώ μικτά μηνιαίως στα 586 και 511 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και τα επιδόματα ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας, που συνδέονται με αυτόν, και την επαναφορά τους στα προηγούμενα επίπεδα.

Αποφασισμένοι εμφανίζονται...
τις τε­λευταίες μέρες στο να το κάνουν τελικά πράξη τόσο ο νέος υπουρ­γός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πάνος Σκουρλέτης όσο και ο υπουργός αναπληρωτής Υγείας, υπεύθυ­νος για την κοινωνική ασφάλιση, Δημήτρης Στρατούλης, προαναγγέλλοντας την άμεση επαναφορά όλων των απωλειών σε εργασιακά και ασφαλιστικά κεκτημένα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μνημονίου.

Τα νομοσχέδια

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν συ­γκροτήσει και επεξεργαστεί τα νομοσχέδια για τα εξής ζητήματα:

- Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, μαζί με αυτό αποκατάσταση των ΣΣΕ και επαναφορά αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

- Επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης για όσους παίρνουν μηνιαία σύνταξη λιγότερη από 700 ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και σταδι­ακά θα πάμε σε αποκατάσταση απωλειών των συντάξεων.

- Κατάργηση των διαθεσιμοτήτων που οδη­γούν σε απολύσεις στο Δημόσιο και αποκατά­σταση όσων απολύθηκαν και δεν έχουν βγει σε σύνταξη εξ αυτού του λόγου.

- Επαναφορά στον ιδιωτικό τομέα της οικονο­μίας της προστατευτικής από απολύσεις εργα­τικής νομοθεσίας.

- Ανασύσταση και αναβάθμιση του έργου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας σε ενιαίο δημόσιο Οργανισμό.

- Κατάργηση της δυνατότητας των κυβερνή­σεων για πολιτική επιστράτευση των απεργών.

- Επαναχορήγηση της μηνιαίας σύνταξης των 360 ευρώ του ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες και ομογενείς.

- Επίλυση επειγόντων ασφαλιστικών προβλη­μάτων των ελεύθερων επαγγελματιών και αντι­μετώπιση προβλημάτων που έχουν τα άτομα με αναπηρία με τα Κέντρα Πιστοποίησης Ανα­πηρίας (ΚΕΠΑ).

Την ίδια ώρα δεσμεύτηκαν και για:

- Επανεξέταση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό των εφάπαξ.

- Επαναφορά της σύνταξης των 360 ευρώ στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

- Άρση της προσωποκράτησης για χρέη προς τον ΟΑΕΕ.

- Αύξηση του προβλεπόμενου ορίου των 20.000 ευρώ, που ισχύει σήμερα, για τη δυνα­τότητα λήψης σύνταξης στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν οφειλές προς το ταμείο.

- Πιθανή βελτίωση της δυνατότητας που δί­νεται στους ελεύθερους επαγγελματίες να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κλίμακα.

- Σταδιακή κάλυψη των απωλειών των ασφα­λιστικών ταμείων από το «κούρεμα» των ομο­λόγων.

Την ίδια ώρα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ληφθούν είναι:

- Ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινή­ματος, έτσι ώστε τα συνδικάτα των εργαζομέ­νων, ως κοινωνικοί φορείς συλλογικής εκπρο­σώπησης των συμφερόντων τους, να έχουν μέ­σα από τις αναβαθμισμένες συλλογικές συμβά­σεις εργασίας βασικό ρόλο στη διαμόρφωση, από κοινού με άλλες κοινωνικές - παραγωγικές δυνάμεις, των εργασιακών σχέσεων και συνολι­κά της εργατικής νομοθεσίας.

- Θα προωθηθεί η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων ερ­γασίας. Στόχος είναι να επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός δέσμευσης - κάλυψης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε εθνικό, κλαδικό και επιχει­ρησιακό επίπεδο, για τη διασφάλιση του επιθυ­μητού βαθμού ομοιογένειας των εργασιακών σχέσεων.

- Σε άμεση σχέση με το παραπάνω, στόχος εί­ναι και η διεύρυνση του περιεχομένου των συλ­λογικών συμβάσεων εργασίας στα θεσμικής και μισθολογικής φύσης ζητήματα και στις ρήτρες προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες επαγγελμά­των, επιχειρήσεων ή γεωγραφικών περιοχών.

Η νέα κυβέρνηση έχει σκοπό να θεσπίσει ένα πιο σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την καταγγελία της σχέσης εργασίας, που θα βάζει ακόμα πιο αποτελεσματικούς φραγμούς στις απολύσεις.

Επίσης δεσμεύεται ακόμη ότι θα προχωρήσει σε:

- Κατάργηση της εργασιακής εφεδρείας και κάθε μορφής διαθεσιμότητα των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, που οδηγούν σε απολύ­σεις και επανόρθωση της ζημίας που υπέστη­σαν αντισυνταγματικά και παράνομα οι θιγόμενοι (επάνοδος στην υπηρεσία τους, αποζημίω­ση κ.λπ.).

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δη­μόσιο για την κάλυψη άμεσων κοινωνικών ανα­γκών στους τομείς Υγείας, Παιδείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και σε ενίσχυση με ειδικευμένο προσωπικό των δημόσιων ελεγκτι­κών μηχανισμών, με προτεραιότητα στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, τα σώματα δίωξης οι­κονομικών εγκλημάτων και πάταξης της φορο­διαφυγής και της εισφοροδιαφυγής κ.λπ.

- Κατάργηση κάθε περιορισμού υπό τη μορ­φή αναλογίας αποχωρήσεων / προσλήψεων σε ό,τι αφορά τη δημόσια απασχόληση, τους το­μείς κοινωνικής πολιτικής κ.λπ.

- Ολοκλήρωση της πρόσληψης των επιτυχό- ντων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

- Απαλλαγή του δημόσιου τομέα από ελα­στικές και επισφαλείς θέσεις εργασίας καθώς και από μη αιτιολογημένες από τη φύση τους συμβάσεις προσωρινού / εποχικού χαρακτήρα, που θα αντικατασταθούν με θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας. Η απασχόληση στο Δη­μόσιο θα στηρίζεται στην πλήρη και σταθερή σχέση εργασίας για λόγους κοινωνικής δικαιο­σύνης, αλλά και παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας της αποστολής του.

- Κατάργηση των διατάξεων που θεσπίστηκαν την τελευταία τετραετία για την περαιτέρω απε­λευθέρωση της εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας, της μερικής απασχόλησης και της δι­αθεσιμότητας.

- Άμεση θέσπιση νομοθετικών ασφαλιστικών δικλίδων ενάντια στη γενικευμένη, καταχρηστι­κή και μονομερή χρήση των ελαστικών μορφών εργασίας και μέτρα προστασίας των ελαστικά απασχολούμενων, προκειμένου να αντιμετω­πιστεί η καταχρηστική προσφυγή σε αυτές από επιχειρήσεις που επιβουλεύονται την πλήρη και σταθερή απασχόληση.

- Αυστηρό έλεγχο της τήρησης των συλλο­γικών συμβάσεων και του ωραρίου εργασίας, ειδικά των εργαζομένων με ελαστικές μορφές εργασίας, και ουσιαστική καταπολέμηση του φαινομένου των πλασματικών συμβάσεων της μερικής απασχόλησης, οι οποίες υποκρύπτουν απλήρωτη και ανασφάλιστη 8ωρη εργασία και χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την κατα­πάτηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιω­μάτων.

- Ρύθμιση του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο του ομίλου επιχειρήσεων και των μορφών παραχώρησης και μετακίνησης εργαζομένων στο εσωτερικό τους, χωρίς καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, που μέχρι σήμερα τις συνοδεύουν.

- Άμεση ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και αποτελεσματική ενεργοποίηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και όλων των ελεγκτι­κών μηχανισμών στο πεδίο ευθύνης του υπουρ­γείου Εργασίας (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ), με τις απαραίτητες συνέργειες (ΔΟΥ).

- Θέσπιση αυτεπάγγελτης εισαγγελικής δί­ωξης και αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για τους εργοδότες και τους υπεύ­θυνους των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν παράνομη «μαύρη εργασία».

- Λήψη ειδικής μέριμνας, για την επάνοδο σε επίσημο νόμιμο καθεστώς των μόνιμα εγκατε­στημένων και «απονομιμοποιημένων» μετανα­στών και των οικογενειών τους, οι οποίοι απώλεσαν τα χαρτιά τους, λόγω της κρίσης και κυ­ρίως του ισχύοντος δύσκαμπτου και αντιεργατικού νομικού πλαισίου ανανέωσης των αδειών διαμονής.

Ευνοϊκές προϋποθέσεις για σύνταξη από τα 55

Σύνταξη από τα 55 με δέκα ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθ­μίσεις μπορούν να κατοχυρώσουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, αρκεί να «κόλλησαν» το πρώτο τους ένσημο μέχρι τις 31.12.1992.

Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ασφαλιστικό και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ένας μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων του ΙΚΑ, του Δημοσίου καθώς και των ειδικών ταμείων (ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) μπορεί να κλειδώσει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις εξό­δου από τα 55 και με πλήρη σύνταξη, αποφεύγοντας την παγίδα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη­σης στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη σύνταξη.

Το μυστικό που τους κατοχυρώνει με σύνταξη από τα 55 είναι να έχουν συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ως το 2012, είτε αυτοτελώς, δηλαδή όλα τα χρόνια σε ένα ταμείο, είτε με διαδοχική. Στη διαδοχική, όμως, έχει σημασία να έχουν τελευταίο ταμείο το ΙΚΑ ή το Δημόσιο ή άλλο φορέα μισθωτών, ώστε να επωφεληθούν από τα χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αν ο τελευταίος φορέας είναι ο ΟΑΕΕ, τότε αναγκαστι­κά θα συνταξιοδοτηθούν από τα 60 και μετά. Κι αν δεν έχουν τα 35 έτη ως το 2012 στον ΟΑΕΕ (με ή χωρίς διαδοχική ασφάλιση), τότε η έξοδος στη σύνταξη θα έρθει μετά τα 62.

Πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι έχουν αυτή τη στιγμή είτε την ηλικία εξόδου, αλλά τους λείπουν ένσημα, είτε έχουν συμπληρώσει τον συντάξιμο χρόνο, αλλά περιμένουν να «πιάσουν» και την ηλικία για να αποχωρήσουν με σύνταξη.
Από το Ποντίκι